Bell Schedule

Monday

Period Start End
1 8:30 am 9:15 am
2 9:20 am 10:05 am
Break 10:05 am 10:15 am
3 10:20 am 11:05 am
4 11:10 am 11:55 am
Lunch 11:55 am 12:30 pm
5 12:35 pm 1:20 pm
6 1:25 pm 2:10 pm
Break 2:10 pm 2:15 pm
7 2:20 pm 3:05 pm
8 3:10 pm 3:55 pm

Tuesday and Wednesday

Period Start End
1/2 8:30 am 10:00 am
Break 10:00 am 10:10 am
3/4 10:15 am 11:45 am
Lunch 11:45 am 12:20 pm
5/6 12:25 pm 1:55 pm
Break 1:55 pm 2:00 pm
7/8 2:05 pm 3:35 pm

THURSDAY

Period Start End
Teacher Collaboration 7:30 am 8:25 am
1 8:30 am 9:45 am
Office Hours 9:50 am 10:45 am
Break 10:45 am 10:55 am
3 11:00 am 12:15 pm
Lunch 12:15 pm 12:50 pm
5 12:55 pm 2:10 pm
7 2:15 pm 3:30 pm

Friday

Period Start End
2 8:30 am 9:45 am
Office Hours 9:50 am 10:30 am
Homeroom 10:35 am 10:50 am
Break 10:50 am 11:00 am
4 11:05 am 12:20 pm
Lunch 12:20 pm 12:55 pm
6 1:00 pm 2:15 pm
8 2:20 pm 3:35 pm

1-8 Minimum Day

Period Start End
1 8:30 am 9:00 am
2 9:05 am 9:35 am
3 9:40 am 10:10 am
4 10:15 am 10:45 am
Break 10:45 am 11:00 am
5 11:05 am 11:35 am
6 11:40 am 12:10 pm
7 12:15 pm 12:45 pm
8 12:50 pm 1:20 pm

Assembly Schedule

Period Start End
1/2 8:30 am 9:45 am
Assembly 9:50 am 10:50 am
Break 10:50 am 11:00 am
3/4 11:05 am 12:20 pm
Lunch 12:20 pm 12:55 pm
5/6 1:00 pm 2:15 pm
7/8 2:20 pm 3:35 pm

Extended Lunch

Period Start End
1/2 8:30 am 9:45 am
Office Hours 9:50 am 10:30 am
Break 10:30 am 10:40 am
3/4 10:45 am 12:00 pm
Lunch 12:00 pm 12:50 pm
5/6 12:55 pm 2:10pm
7/8 2:15 pm 3:30 pm

Final Exams (2 periods per day for 4 days)

Period Start End
First Exam of the Day 8:30 am 10:30 am
Break 10:30 am 10:45 am
Second Exam of the Day 10:50 am 12:50 pm